Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кармине Д‘Арконте, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационния труд на Кармине Д‘Арконте, свободен докторант, на тема „Управление на отношенията с клиенти. Основна стратегия за компаниите да оцелеят и да се развиват на силно конкурентен пазар“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.7 Администрация и управление, ДП „Стопанско управление“.

 

Председател: проф. д-р Десислава Иванова Йорданова

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища