Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ирина Петкова Янчовска, Стопански факултет

Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Ирина Петкова Янчовска „Фактори, влияещи върху удовлетвореността от работата на служители в ИКТ сектора“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.7 Администрация и управление, ДП „Стопанско управление“

 

Председател: проф. дсн Цветан Първанов Давидков

 

 

Рецензии:

 

Становища: