Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илия Симеонов Атанасов, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Илия Симеонов Атанасов „ Микроикономически и макроикономически ефекти от дигиталната свързаност в началото на XXI век“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Георгиев Златинов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Публичната защита на докторант Илия Атанасов ще се проведе онлайн на 01.12.2020 г. от 13:00 ч.

Можете да се присъедините към срещата на следния линк:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options