Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дилян Николов Василев, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Дилян Николов Василев „Дългосрочната стагнация-операционализиране на понятието, анализ на проявленията и формиране на критерии за ранно предупреждение“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Георгиев Златинов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Защитата ще се проведе дистанционно в Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ0YWNhMDUtNjJhYy00MTY3LWFhNmYtMWYyNWQ4NDE1MTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%22%2c%22Oid%22%3a%227afd369e-d1f2-425d-adab-15b93c2b7ade%22%7d