Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Даниел Ишхан Нигохосян, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационен труд на докторанта на самостоятелна подготовка Даниел Ишхан Нигохосян „Принос на Европейския фонд за регионално развитие към енергийната ефективност на сградния фонд и предприятията в България в периода 2007 – 2013 г и очакван принос за периода 2014 – 2020 г“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука , иновации)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Атанас Димитров Георгиев

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: