Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Божидар Людмилов Недев, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Божидар Людмилов Недев „ Анализ на ефекта на инерцията на българската фондова борса АД в периода 2004 – 2017 г от гледна точка на поведенческите финанси“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Христов Петранов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: