Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борислава Петрова Толева, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Борислава Петрова Толева „Иконометричен анализ на големи данни“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП „Аналитични изследвания върху данни (Data Science)“

 

Председател: доц. д-р Боян Михайлов Ломев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: