Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Антоанета Петрова Иванова-Барес, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на свободен докторант Антоанета Петрова Иванова-Барес „Оценка на факторите за успеха за развитие на индустриалните зони и влиянието им върху регионалната икономика при трансформираща се икономическа среда (постиндустриалното общество)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли-публичен сектор)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Теодор Венков Седларски

 

Публичната защита на докторската дисертация на докторант Антоанета Петрова Иванова-Барес ще се проведе онлайн на 26.11.2020 г. от 13:00 часа.

Можете да се присъедините към срещата на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZlZTZiYzctMWJhZC00YzVkLTliNWMtZGEyNzRmYjY1Yjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%22%2c%22Oid%22%3a%2262357000-0a13-4745-a1a4-592355614e5c%22%7d

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: