Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по научно направление 3.7 Администрация и управление (Управление на МПС и Фамилен бизнес и предприемачество), обявен в ДВ, бр.24 от 16.03.2018 г.