Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление. Бизнес планиране и контрол.), обявен в ДВ, бр. 64 от 16.08.2016 г.