Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат Том 18 (2020) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

   

15.09.2020

 

Излезе от печат Том 18 (2020) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

Godishnik18-2020

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Мария Аргилова, Маргита Панова – Синергизъм на компетенциите в организацията ..........5

Банчо Банов – Как Националният статистически институт (НСИ) на България измерва инфлацията? Защо цената на бензина се повишава, а НСИ отчита дефлация? ............23

Мария Видолова – Класификация на експозициите в банките и приложимата счетоводна рамка в светлината на МСФО 9 ............................29

Мария Видолова, Мария Павлова – Риск мениджмънт и професионална етика във фирмената дейност ...............51

Калоян Ганев – Моделиране на икономическия растеж и бизнес цикъла в условията на централно планиране в България (първа част) ..............77

Ия Петкова-Гурбалова – Съвременни модели за описване и изследване на лидерството (първа част) ..............107

Игнат Игнатов – The Choice of an Approach to Fiscal Consolidation ...................................131

Десислава Йорданова – Perceptions of University entrepreneurship support among Bulgarian science and engineering students .........................145

Камелия Касабова – Банковата гаранция през погледа на съдебната практика ...................159

Тони Конджов – Аргументи за (или против) държавното подпомагане на културата и изкуството ..........................................177

Анна Кьосова – Open innovation in the Bulgarian IT sector and its impact on the Company financial growth .....................187

Невяна Кръстева – Проучване на приложението на шведската концепция „лагом“ в маркетинговите стратегии на българските фирми ................211

Иванка Михайлова – Управление на конфликти: стратегии за намеса на ръководителите като неформална трета страна в конфликти между служители ...................231

Божидар Недев – Разпространение на алгоритмичната и високочестотната търговия на чуждестранните фондови пазари – имат ли те приложение и в България? .................247

Мария Павлова – Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи ................267

Теодор Седларски – Икономически растеж и щастие .................281

Красимира Швертнер – Artificial Intelligence Approaches in Database Management Systems .........303

Красимира Швертнер, Цветелина Илиева – Влияние на дигиталната революция Индустрия 4.0 върху бизнеса .................327

 

 

CONTENTS

 

Maria Argilova, Margita Panova – Synergy of the competencies in the company ............... 5

Bancho Banov – How National Statistical Institute (NSI) of Bulgaria measures inflation? Why the price of the fuel rises, and NSI reports deflation? .................... 23

Maria Vidolova – Classification of exposures in banks and the applicable accounting framework in the light of IFRS 9 ............... 29

Maria Vidolova, Maria Pavlova – Risk management and professional ethics in the company activity ................ 51

Kaloyan Ganev – Modelling economic growth and business cycles under central planning in Bulgaria (part one) ................. 77

Iya Petkovа-Gourbalova – Contemporary models for leadership description and study (part one) .................. 107

Ignat Ignatov – The Choice of an Approach to Fiscal Consolidation .................. 131

Desislava Yordanova – Perceptions of University entrepreneurship support among Bulgarian science and engineering students ............... 145

Kamelia Kassabova – The bank guarantee trough the court practice ...................... 159

Tony Kondjov – Arguments for (or against) state support for culture and art .................. 177

Anna Kyosova – Open innovation in the Bulgarian IT sector and its impact on the Company financial growth .............. 187

Neviana Krasteva – Research of the Marketing Strategy Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgarian Companies ...............211

Ivanka Mihaylova – Managing conflicts between employees: managers’ informal third-party strategies ................ 231

Bozhidar Nedev – Spreading of algorithmic and high-frequency trading on international stock markets – are they applicable in Bulgaria as well? ....................... 247

Maria Pavlova – Professional competence of accounting personnel and academic education – a critical review and new perspectives ................. 267

Teodor Sedlarski – Economic Growth and Happiness ................ 281

Krassimira Shvertner – Artificial Intelligence Approaches in Database Management Systems ................. 309

Krassimira Schwertner, Cvetelina Ilieva – Influence of the Digital Revolution Industry 4.0 on the Business ................. 327