Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Любен Иванов

   
иванов

гл. ас. д-р Любен Иванов

Научните му интереси са свързани с приложението на модерни технологии за управление на учебния процес (напр. MOODLE) в преподаването на икономика и използването на програмната среда R за изчисления, симулации и визуализации в статистиката, иконометрията и преподаването на икономика.

 

Преподавани дисциплини

 • Микроикономика I
 • Мaкроикономика I
 • Пари, банки и финансови пазари

 

Избрани публикации

Иванов, Любен. 2016. „Оценка на качеството на управление чрез модификация на модела за фундаментален анализ на Edward-Bell-Ohlson." Сборник с доклади от 9-та международна научна конференция “Съвременни управленски практики", 354-364, Бургаски свободен университет. Бургас, България: Център за икономически и управленски науки. ISSN 1313-8758 (онлайн).

Иванов, Любен. 2015. „Качествен фундаментален анализ - кратък преглед на литературата.“ Сборник с докторантски трудове издадени по проект ДАСУН, 151-166, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. София, България: Стопански факултет, Direct Services LTD. ISBN 978–954–9399–27–1 (т. 3).

Иванов, Любен. 2014. „The Application of the Aggregate Signal Measure F_Score as a Tool to Separate Winners from Losers at the Bulgarian Stock Market Universe.“ Сборник с докторантски трудове издадени по проект ДАСУН, 137-145, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. София, България: Стопански факултет, Direct Services LTD. ISBN 978-954-9399-26-4 (т. 2).

Иванов, Любен. 2014. „Инвестиране на база съотнешението цена-счетоводна стойност - теоретична обосновка и емпирични изследвания.” Сборник с доклади от 11-та международна научна конференция “Интелигентна специализация на България”, 1264–1279, Международно висше бизнес училище. Ботевград, България: Издателство на МВБУ. ISBN 978-954-9432-64-0 (CD).

 

Научни интереси (JEL класификация)

 • Обща икономика (А1)
 • Икономическо образование и преподаване на икономика (A2)
 • Бейсов анализ на данни (C11)
 • Симулационни методи в статистиката (C15)
 • Статистическа теория за взимане на решения (C44)
 • Управление на портфейл и инвестиционни решения (G11)
 • Фирмена стойност (G32)
 • Човешки капитал (J24)
 • Икономика на фирмата (M21)

 

Контакти

email: l.ivanov@feb.uni-sofia.bg
Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 518

 

Приемно време

Вторник – 16:00-17:00 ч., MS Teams, след предварителна уговорка по имейл

 

Профили в научни платформи

Research Gate

Orcid

Web of Science

 

Списък на публикациите

CV на български език