Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Експерти в отдел „Макроикономически изследвания“ и отдел „Монетарни и финансови изследвания“ на БНБ

   

07.11.2022

 

Българската народна банка, дирекция „Икономически изследвания и прогнози“, обявява свободни работни места за експерти в отдел „Макроикономически изследвания“ и отдел „Монетарни и финансови изследвания“.

imgonline-com-ua-CompressToSize-KylihqwTYoXYI5F5

Обща характеристика на длъжността:

Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали и прогнози, провеждане на макроикономически изследвания, иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Част от работата в дирекцията е свързана с изготвянето на периодични анализи за развитието на икономиката, като пример за това е тримесечното издание „Икономически преглед“. Служителите на дирекцията участват активно в двугодишния план за изследователска дейност на БНБ, в който са включени теми, свързани с изпълнението на целите и задачите на БНБ. Част от работата по плана за изследователска дейност се публикува в поредицата „Дискусионни материали“ на сайта на БНБ. Експертите от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ участват в различни работни групи към Европейската система от централни банки, където работят с колеги от други европейски държави по конкретни теми според специализацията си. Служителите на дирекцията участват в регулярни срещи с международни институции (Международен валутен фонд, Европейска комисия и други), по време на които се дискутират текущото състояние на българската икономика и очакванията за бъдещото ѝ развитие.

 

Минимални изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“
 • Предпочитана специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според
 • Европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
 • Отлични познания за работа с MS Office.

 

За предимство ще се считат:

 • Умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, MATLAB, Stata, R и Python;
 • Умения за работа с бази данни;
 • Аналитични разработки или научни публикации.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси или задачи, свързани с икономическата теория и приложния икономически анализ.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 18.11.2022 г. по един от следните начини:

 

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

 

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.