Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / 50 години катедра Климатология, хидрология и геоморфология, ГГФ

   
50 години катедра Климатология, хидрология и геоморфология - ГГФ

На 17 октомври 2023 г. катедра Климатология, хидрология и геоморфология отпразнува 50-годишния си юбилей. На празничното събитие проф. Нина Николова, ръководител на катедрата, приветства с всички колеги и приятели на науките за климата, водата и релефа и отбеляза, че катедра Климатология, хидрология и геоморфология (КХГ) осигурява обучението в съответните научни направления в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалностите „География”, „Геология“, „География и английски език“, „Геопространствени системи и технологии“, „История и география”, „География и биология”, „Екология и опазване на околната среда”, „Биомениджмънт и устойчиво развитие”. Чрез катедра КХГ, Софийският университет е единственото висше учебно заведение в България с акредитация за обучение в образователната и научна степен „Доктор“ в програмите Климатология, Хидрология на сушата и водните ресурси и Геоморфология и палеогеография на професионално направление 4.4. Науки за Земята.

Резултатите от научните изследвания на катедрата КХГ са отразени в научни публикации, индексирани в световните бази данни и представени на редица национални и международни научни форуми. Преподавателите от катедрата работят в сътрудничество със свои колеги от България, а също и с изследователи от 17 чуждестранни научни организации от 12 страни в Европа.

В своя поздравителен адрес към катедрата деканът на Геолого-географски факултет, проф. Климент Найденов, каза „През тези пет десетилетия сте представяли неизменно високи стандарти в областта на климатологията, хидрологията и геоморфологията. Вашите образователни дейности и изследователски принос са изградили здрава основа за развитието на науката, която изследва важните връзки между природата и човека. Вашата енергия и стремеж за постижения са пример за подражание“.
50 години катедра Климатология, хидрология и геоморфология - ГГФ - 1

Гости на събитието бяха чл.-кор. Екатерина Бъчварова – директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН и проф. Георги Железов – ръководител на департамент География към НИГГГ–БАН, които пожелаха здраве и нови възможности за съвместна работа.

50 години катедра Климатология, хидрология и геоморфология - ГГФ - 2
50 години катедра Климатология, хидрология и геоморфология - ГГФ - 3

Поздравления изказаха и бившите ръководители на катедрата доц. Бистра Векилска и проф. Димитър Топлийски и от проф. Зоя Матеева от ИИКАВ-БАН.

Научните изследвания и приноси на преподавателите от катедрата, както и учебната им дейност в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ са представени в „50 години катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-954-07-5817-6

Университетско издателство

„Св. Климент Охридски“

50 години катедра Климатология, хидрология и геоморфология - ГГФ - книга

Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ (КХГ) е създадена през 1973 г. като катедра „Климатология и хидрология“, след отделянето на научните направления Климатология и Хидрология от катедра „Обща физическа география“, съществувала от 1946 до 1973 г., първоначално в рамките на Историко-филологическия факултет на СУ, от 1951 г. до 1963 г. в Биолого-геолого-географски факултет и от 1963 до 1973 г. – в ГГФ. През 2001 г. се извършва промяна в катедра „Геоморфология и картография“ и геоморфолозите се включват в състава на катедра „Климатология и хидрология“, която от този момент се нарича катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ (КХГ).