Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виктор Ивайлов Данчев , Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Виктор Ивайлов Данчев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: „Ограничения върху теории на гравитацията в силен режим чрез анализ на компактни астрофизични обекти“

Председател на научното жури: проф. дфзн Радослав Христов Рашков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: