Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мила Тониева Драгомирова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Мила Тониева Драгомирова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Оптометрия
Тема: „Скрининг на зрение при деца в училищна възраст“

Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: