Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартин Цветанов Славчев, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Мартин Цветанов Славчев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: „Диагноза и прогноза на конвективни процеси в България по метода ГНСС метеорология и числено моделиране“

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Димитров Тончев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: