Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любов Любославова Маринкова, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Любов Любославова Маринкова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Астрономия и астрофизика
Тема: „Анализ на вероятностното разпределение на плътността в звездообразуващи облаци“

Председател на научното жури: доц. д-р Петко Любенов Недялков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: