Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Константин Пламенов Илчев, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Константин Пламенов Илчев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по …
Специалност: Методика на обучението по физика
Тема: „Сравнителен анализ на учебното съдържание по атомна физика в различни страни“

Председател на научното жури: проф. дфзн Виктор Генчев Иванов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: