Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калоян Николаев Златанов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Калоян Николаев Златанов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Квантов контрол на атомни системи

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: