Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ирина Максимова Ганчева, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Ирина Максимова Ганчева за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: „Идентифициране на аномални структури в Черно море по спътникови изображения“

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Хараланов Рачев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: