Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илвие Илханова Хавальова, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Илвие Илханова Хавальова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: „Моделиране на пертурбирани електронни състояния в двуатомни молекули чрез свързани канали“

Председател на научното жури: проф. дфзн Виктор Генчев Иванов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: