Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Хайк Геворгян, Физически факултет

В изпълнение на Заповед № РД 19-351/28.09.2022 г. защитата ще се проведе дистанционно в публичната платформа Zoom

 

Защита на докторска дисертация на докторанта на самостоятелна подготовка с обучение на английски език срещу заплащане Хайк Геворгян за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: „Разработване на композитни импулси за квантовите технологии“

Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Допълнителна информация за Zoom сесията:

Meeting ID: 814 3737 5411
Passcode: 661775