Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Стефанов Георгиев, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Георги Стефанов Георгиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Неутронна физика и физика на ядрените реактори
Тема: „Изучаване и разработка на детектори за йонизиращи лъчения“

Председател на научното жури: проф. дфзн Венцислав Русанов Янков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: