Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елисавета Любомирова Миладинова, Физически факултет

Зала А 315, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Елисавета Любомирова Миладинова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Биофизика
Тема: „Разработване на физически модели на имуноактивни молекули“

Председател на научното жури: доц. д-р Катерина Витанова Стоичкова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: