Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Предложения / Конкурс по ННП "Млади учени и постдокторанти"

   

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
На основание на Решение на Министерския съвет №577/17.08.2018 за одобряване на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ и Заповед РД19-479/21.12.2018 на Ректора на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Физическият факултет на Софийския университет ще разпредели средства за подкрепа на млади учени и постдокторанти по Програмата с краен срок на усвояване на средствата - 30.09.2019 г.

Съгласно Приложение №11 към Решението на Министерския съвет, Програмата цели привличането и задържането на млади учени (лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ) и постдокторанти (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ), и подпомагането на развитието на тяхната кариера.

И новоназначените, и вече назначените в структурните звена на бенефициентите млади учени и постдокторанти трябва да работят в приоритетните области на НСРНИ (2017-2030), тематичните направления на ИСИС 2020, научната инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ), проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

Повече информация за Програмата може да се намери на адрес https://www.mon.bg/bg/100542

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за подкрепа като млади учени или постдокторанти, наричани за краткост Изследователи, изготвят проектно предложение съвместно с хабилитирано лице на основен трудов договор във Физическия факултет, наричано Наставник.

Комисия към Физическия факултет извършва подбор на кандидатите за подкрепа като млади учени или постдокторанти. Решенията на Комисията се одобряват от Факултетния съвет на Физическия факултет.

Одобрените кандидати за позициите млади учени и постдокторанти, които вече са назначени във Физическия факултет, се назначават на трудов договор на 4 часа/ден с месечно възнаграждение съответно 500 лв. и от 750 лв., а онези без трудов договор във Физическия факултет се назначават на трудов договор на 8 часа/ден с месечно възнаграждение съответно 1000 лв. и от 1500 лв. Във всички случаи важат ограниченията на Кодекса на труда.

Изпълнението на договорите се отчита с приети/публикувани статии в реферирани и индексирани издания и заявки за патенти/регистрирани патенти с участие на съответните млади учени и постдокторанти в периода на трудовия договор. В статиите трябва да бъде изказана благодарност към Програмата.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление

2. Проектно предложение

3. Копие на дипломата за ОКС „магистър“ (за кандидатстване за млад учен) и дипломата за ОНС „доктор“ (за кандидатстване за постдокторант)

Документите за кандидатстване се подават в едно хартиено копие всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. в ст. А421 на Физическия факултет. Заявлението и проектното предложение (и двете в DOC/DOCX формат), и копието на дипломата (в PDF формат) се изпращат по е-мейл на Председателя на Комисията, Валентин Попов, на адрес vpopov@phys.uni-sofia.bg.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 20.02.2019 – 06.03.2019

УВЕДОМЯВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ: 20.03.2019

НАЗНАЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ: 01.04.2019

 

ИЗТЕГЛИ