Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.6. Информатика и компютърни науки / Софтуерно инженерство

   

Бакалавърска програма „Софтуерно инженерство“ подготвя специалисти, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения. Учебният й план е разработен в съответствие с изисквания, известни като Computing Curriculum – Software Engineering – 2004 год. (CC- CE2004), на световните професионални организации ACM и IEEE. Осигурена е всестранна подготовка на студентите в различните направления на софтуерното инженерство. В учебните програми са включени както основни теоретични направления като: анализ, и спецификация на изискванията, спецификация на програми, разработване на програми, управление на качеството на софтуера, управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации, така и практически направления при разработването на софтуера, включително тези, валидни за големи и сложни системи. Сериозно внимание се отделя на математическите дисциплини, свързани със специалността: дискретни структури, статистика и емпирични методи. Математическата подготовка се осигурява чрез курсове като: математически анализ 1 и 2, алгебра и др. Чрез различни практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми, се създават условия за максимално приближаване на студентите до същността и проблемите на бъдещата им работа.

 

Завършилите успешно тази програма могат да се реализират като: софтуерни инженери в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер; аналитици, проектанти, разработчици, специалисти по контрол на качеството, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната админстрация; преподаватели по информатика във висши училища.

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИЕ010113 Софтуерно инженерство
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по софтуерно инженерство

Още за специалност Софтуерно инженерство (редовно)