Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по математика и информатика / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 4.5. Математика (Математическа логика), обявен в ДВ бр. 59/26.07.2019 г.