Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Генетика и геномика (за неспециалисти) - НЯМА ПРИЕМ ЗА УЧ. 2023/2024 / Кандидатстване

   

 

Ръководител: проф. д-р Роберт Пенчовски
тел.: (02) 8167 340
е-mаil: robert.penchovsky@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Мартина Трайковска
е-mаil: m_traykovska@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 4 семестъра (за завършили ОКС Бакалавър или ОКС Магистър от професионални направления различни от Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология и биология и английски език, Здравеопазване и спорт, Аграрни науки и Ветеринарна медицина);

Форма на обучение: редовна, обучение срещу заплащане
Прием: летен семестър (документи за кандидатстване се приемат през м. януари, начало на обучението от летен семестър)

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуваща дисциплина по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Магистърската програма Генетика и геномика за не-биолози е насочена предимно към студенти с бакалавърски степени по химия, физика, компютърни науки, математика и др. Тя се състои от различни методи на преподаване, които включват лекции, кратки практически курсове, компютърно-базирани практически упражнения и семинари и курсови работи, преподавани от преподавателите в катедра Генетика в Биологическия факултет на СУ. Той е разделен на три семестъра, всеки един предоставя по 30 кредита, които са последвани от четвърти семестър, с основна цел изподавяне дипломна работа в лабораторни условия. През този последен семестър всеки студен има научен ръководител като той може да бъде не само от катедрата Генетика, но и от други научни институции. Този семестър също осигурява 30 кредита след изработване и защита на дипломна работа.

Основният акцент в обучението е поставен върху изучаването на молекулните основи и механизми на наследствеността и изменчивостта чрез съвременните методи на класическата и молекулярната генетика. Завършилите могат да намерят своята професионална реализация в различните институти на БАН, на други научни звена и университети, които се занимават с фундаментални и приложни изследвания в областта на генетиката, молекулярната биология, медицината, селското стопанство и др.