Начало / Университетът / Администрация / Отдел “Секретариат и деловодство” / Възможност за електронно проследяване движението на документи

   

От 1 септември 2014 г. в системата за управление на документооборота Archimed eDMS е добавен модул Archimed eProcess WebCheck за следене движението на документите през интернет за всеки потребител депозирал документи в Деловодство.

 

При регистриране на документите в Деловодство, потребителите получават талон, с код за достъп, парола и Web сайт, чрез който може да се направи справка.

 

За справка се влиза на посочения адрес: https://check.uni-sofia.bg

 

 

Модулът е внедрен по Проект № BG051PO001-3.1.08-0010 “Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги”.