Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2023/2024 г. / Условия за кандидатстване на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

   

1. В СУ „Св. Климент Охридски“ могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища в страната, в която е придобито средното образование или документ за завършено висше образование или степен на висше образование.

2. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва:

- в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

- съгласно актове на Министерския съвет;

- при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

3. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

- са граждани на държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;

- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

- имат статут на бежанци;

- са от българска народност, удостоверена по реда на Постановления № 103/1993 и № 228 на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

4. Чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

5. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“ в срок от 10 юли до 15 септември 2023 г. (за програми, започващи от зимен семестър) и до 15 януари 2024 г. (за програми, започващи от летен семестър) в годината на кандидатстването.

6. Необходими документи:

6.1. Формуляр – по образец;

6.2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките или съответно удостоверение за признаване на средно образование, придобито в училище на чужда държава.

6.2.1. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

6.3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

6.4. Академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение.

6.5. Копие от документа за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ – за кандидати за обучение в магистърска степен.

6.5.1 Документ за признато висше образование, придобито в чуждестранен университет.

6.6. Две снимки.

6.7. Копие от чуждестранен паспорт или друг официален документ за самоличност.

6.7.1. Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, го удостоверяват с копие на документ за самоличност на български граждани.

6.8. Документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка.

7. Документите по т. 6.4 и 6.5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

8. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски“.

9. Чуждестранните граждани, приети за студенти в Университета, могат да продължат обучението си в първи курс по специалността, в която са приети, след успешно завършен подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка по български език/английски на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка и специализираните дисциплини по учебен план.

10. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с решение на Министерски съвет.

 

Процедура по кандидатстване

 

11. В срок от 10 юли до 15 септември 2023 г. (за програми, започващи от зимен семестър) и до 15 януари 2024 г. (за програми, започващи от летен семестър) в годината на кандидатстването документи се подават в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“. Документите могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

12. В двуседмичен срок подготвените документи на кандидатите се изпращат в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Висше образование“ с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение за обучение за съответната учебна година.

13. След като получи удостоверението от МОН, инспекторът по прием на чуждестранни студенти уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид „Д“.

14. Документите за издаване на виза вид „Д“ се подават в дипломатическото или консулско представителство на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза. Срокът за издаване на визата е един месец, но може да бъде и по-дълъг.

14.1. Заявление за издаване на вида вид „Д“ се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянно местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянно местоживеене на кандидата.

15. След получаване на виза вид „Д“ и пристигането им в Р България кандидатите се записват за студенти в съответната специалност, съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка.

16. Всички кандидати за специалност Медицина на английски език и други специалности с допълнителни условия за прием полагат съответен кандидатстудентски изпит, съгласно определен график с датите за явяване. Кандидатстващите по този ред се класират въз основа на получените резултати от изпита и при спазване на общите условия за прием на чуждестранни граждани.

 

За допълнителна информация:

Отдел „Образователни дейности“ – сектор „Прием на студенти“

Веселина Иванова - инспектор – прием на чуждестранни студенти

Десислава Гушева - инспектор - прием на чуждестранни студенти

Тел. (+359 2) 846 74 29