Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Апробация на дисертационния труд

   

Докторантът представя дисертацията на научния ръководител, който преценява готовността й за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на съвета на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане.

Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред съвета на първичното звено.

Пред първичното звено кандидатите представят следните документи:

  • заявление до ръководителя на първичното звено;
  • заповед на ректора за зачисляване в докторантура;
  • заповед на ректора за отчисляване с право на защита;
  • автобиография;
  • диплома за висше образование и приложението към нея – в оригинал и по 3 копия от тях;
  • дисертационен труд в 4 екземпляра;
  • автореферат в 5 екземпляра;
  • удостоверение за положени изпити от индивидуалния план;
  • отпечатани или приети за печат научни трудове или материали за внедрено творческо постижение, свързани с дисертационния труд.

Съветът на първичното звено в едномесечен срок от доклада на научния ръководител, обсъжда дисертацията и взема решение за даване ход за публична защита.