Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Биляна Красимирова Туманова-Рангелова, Департамент по спорт

Заседателна зала № 1, Ректорат

Защита на докторат на тема: "ЕФЕКТЪТ ОТ АДАПТИРАНА ПРОГРАМА ПО ПЛУВАНЕ ПРИ БЕБЕТА" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - плуване) на докторанта на самостоятелна подготовка БИЛЯНА КРАСИМИРОВА ТУМАНОВА-РАНГЕЛОВА.

Научен ръководител: проф. Анжелина Янева, д-р

Председател на научното жури: доц. Антон Хиджов, д-р

АВТОРЕФЕРАТ

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА: