Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Василеса Йорданова Калайкова, Департамент по спорт

Заседателна зала № 2, Ректората

 

Защита на докторат на тема: "МЕНИДЖМЪНТ НА МЕТОДИКА ЗА СИЛОВА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) на докторанта на самостоятелна подготовка ВАСИЛЕСА ЙОРДАНОВА КАЛАЙКОВА.

Научен ръководител: проф. Анжелина Янева, д-р

Председател на научното жури: доц. Боряна Туманова, д-р

АВТОРЕФЕРАТ

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА: