Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / AMBA-accredited: MBA "Strategic Management"

   
Picture12

Магистърската програма е акредитирана от AMBA*

*Association of MBAs - https://www.associationofmbas.com/

 

Форма на обучение: редовна

 

Срок на обучение за специалисти: 3 семестъра, прием от зимен и от летен семестър

Срок на обучение за неспециалисти, включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление със 180 или 210 кредита: 4 семестъра, прием от зимен и от летен семестър

Съгласно чл. 42(6) от Закона за висшето образование лицата, придобили ОКС "бакалавър" с по-малко от 240 кредита, могат да продължат образованието си в ОКС "магистър" само в същото професионално направление.

 

Ръководител: доц. д-р Тодор Ялъмов

е-mail: yalamov@feb.uni-sofia.bg

 

Администратор: доц. д-р Иван Ангелов

е-mail: ivanangel@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

 • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
 • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат хибридно: присъствено в зала 420 (сградата на Стопанския факултет) и онлайн на следния линк: https://bit.ly/MBA-Sofia. Датите на събеседванията след всеки етап за кандидатстване са както следва:

 • Първи етап: 23.07.2024 (вторник) от 18:00 часа
 • Втори етап: 18.09.2024 (сряда) от 18:00 часа
 • Трети етап: 02.10.2024 (сряда) от 18:00 часа

Забележка: Събеседването се провежда на английски език.

 

 

 

 

Цел на програмата: МП Бизнес администрация – Стратегическо управление има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременни методи и средства за управление със специфичен фокус върху стратегическото управление. Студентите се запознават с най-актуалните концептуални и практико-приложни модели в областта на управлението и в частност стратегирането на компаниите, като всички учебни програми са одобрени от международна акредитационна комисия. Завършилите програмата стават част от международна мрежа от висококвалифицирани специалисти и лидери.

Нашата мисия е да ангажираме и вдъхновяваме следващо поколение лидери чрез споделени ценности, трансфер на знания и умения, експериментиране и междукултурна чувствителност.

 

МП Бизнес администрация – Стратегическо управление е изградена върху следните ценности:

 • Иновации: Насърчаване и възприемане на иновативни идеи, методи и технологии за създаване на нови решения за съвременните обществени, икономически и бизнес предизвикателства.
 • Сътрудничество: Насърчаване на култура на работа в екип и взаимно уважение, където хора от различен произход и гледни точки могат да работят заедно за постигане на общи цели.
 • Почтеност: Поддържане на най-високата академична етика и професионални стандарти във всички наши дейности и вдъхновяване на другите да правят същото.
 • Рационалност и рефлексия: Развиване на аналитични способности, рефлективно отношение, критично мислене, научно познание и мислене, ориентирано към успеха, за създаване на положително въздействие в съвременния свят.
 • Устойчивост: Даване на приоритет на дългосрочното здраве и благополучие на хората.
 • Разнообразие и приобщаване: Създаване на приветлива и подкрепяща среда, в която всеки може да се чувства ценен и овластен да допринесе със своите уникални умения и перспективи.

 

Програмата е насочена към две основни групи:

A) Професионалисти с над 3 години опит в управлението на хора, задачи и/или ресурси, чиито планове за професионално развитие включват кариера в областта на човешките ресурси и/или заемане на лидерски позиции, които изискват ефективно управление на екипи.

Б) Предприемачи с над 3 години опит, които осъзнават необходимостта от познаване на най-актуалните световни практики, както и солидна теоретична подготовка и непрекъснато образование, обучение и самоактуализация.

Програмата се предлага на английски език, за да се насочи към нарастващата общност на чужденци в България, да привлече висококвалифицирани бакалаври от чужбина, както и българи, които ще имат международна кариера. Програмата е отлична мултикултурна среда за учене и лидерско развитие.

 

Завършилите програмата получават квалификация Магистър по Бизнес Администрация – Стратегическо управление.

 

Условия за кандидатстване:

Кандидатстването в програмата става чрез интервю. Кандидатите с бакалавърска степен от небългарски университет трябва първо да кандидатстват за признаване на висшето си образование съгласно Закона за висшето образование и Правилника на Софийския университет за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни университети. Процедурата е дълга и сложна и съветваме кандидатите да кандидатстват поне четири месеца преди началото на програмата. Има минимален праг за среден успех от 4.0 и минимум 36 месеца трудов (или предприемачески) опит. Предимство ще имат лица с управленски опит от 5 и повече години. Приемът в програмата изисква подаване на CV и интервю.

 

Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите магистърска програма Бизнес администрация – Стратегическо управление могат да станат ръководители на организации с различни размери и специфики, могат да работят като специалисти в ръководните органи на организацията, занимаващи се със стратегическо управление или планиране, управление на човешките ресурси, оперативен мениджмънт, и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в бизнес организации, средни и висши нива на държавната администрация, организации от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат своето обучение и изследователска работа в докторантура; да бъдат преподаватели на различни нива на системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра) за специалисти и 2 години (4 семестъра) за неспециалисти, както и за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление със 180 или 210 кредита.

 

Обучението включва:

 • Работа в международен/мултикултурен екип;
 • Гост-лектори от водещи корпоративни организации;
 • Изтъкнати гостуващи професори от престижни международни висши учебни заведения;
 • Представяне на най-актуалните концептуални модели в областта на управлението и в частност Стратегическото управление;
 • Разнообразие от избираеми предмети, които да изградят конкретните професионални компетентности;
 • Силна практическа насоченост с решаване на казуси, дискусии и посещения на компании;
 • Възможности за международен обмен и специализации в чужбина;
 • Създаване на среда за изграждане и развитие на ефективна мрежа от контакти с лидери на компании, висококвалифицирани експерти, представители на дипломатическия корпус, представители на различни култури и др.

 

Обучението завършва със защита на магистърска теза, като държавните сесии са през месец март и месец юли.