Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / За втора поредна година Софийският университет е класиран в Impact Rankings на Times Higher Education

   

05.05.2022

 

 

В публикуваната класация Impact Rankings 2022 на Times Higher Education (THE) Софийският университет „Св. Климент Охридски“ запазва позицията си от 601-800 място сред 1 406 университета в света. В World University Rankings за 2022 г. Алма матер е на 1201+ място от 2112 университета, участващи в класацията.

В World University Rankings Университетът е оценяван в 6 професионални направления – Изкуство и хуманитарни дисциплини (Arts and Humanities), Инженерни науки и технологии (Engineering and Technology), Природни науки (Life Sciences), Физически науки (Physical Sciences), Социални науки (Social Sciences) и Компютърни науки (Computer Sciences).

sofia-university-1000x600

Impact Rankings 2022 оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Университетът е класиран в 10 от 17-те цели: живот под водата (Life Below Water) - 201-300 място, устойчиви градове и общности (Sustainable Cities and Communities)- 201-300 място, живот на земята (Life On Land) - 301-400 място, действия във връзка с климатичните промени (Climate Action)- 301-401 място, партньорство за устойчиво развитие (Partnership for the goals)- 401-600 място, достъпна и чиста енергия (Affordable and Clean Energy)- 401-600 място, качествено образование (Quality Education)- 401-600 място, равенство между половете (Gender Equalit) - 401-600 място, достоен труд и икономически растеж (Decent Work and Economic Growth) - 401 – 600 място, мир, правосъдие и силни институции (Peace, Justice and Strong Institutions) - 401 – 600 място, нововъзникващи икономики (Emerging Economies) - 501+ място.

Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.