Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. д-р Теодора Георгиева се присъедини към екипа на Стопанския факултет

   

13.05.2022

 

През април проф. д-р Теодора Георгиева се присъедини към екипа на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ след процедура по прехвърляне на същата академична длъжност от друго висше училище в България.

Проф. д-р Теодора Георгиева е с 28-годишен преподавателски и изследователски опит в системата на висшето образование. Тя е професор в областта на стратегическото управление на науката, технологиите и иновациите. През периода 2010-2019 г. заема длъжността заместник-ректор по научноизследователската дейност в Международното висше бизнес училище.

imgonline-com-ua-CompressToSize-iPEtuIoxPNX

Проф. Георгиева е преподавала курсове в 4 университета в страната в различни дисциплини, в това число „Маркетинг“, „Управление на проекти“, „Стратегическо управление“ и „Управление на иновациите“ за студенти в бакалавърска степен; „Оценка на публични политики“, „Технологичен трансфер“, „Социално предприемачество“ и „Оценка на иновационен мениджмънт“ за студенти от магистърска степен; била е научен ръководител в образователна и научна степен „доктор“ на трима успешно защитили докторанти.

Научните интереси на проф. д-р Теодора Георгиева са в областта на стратегическото управление, иновациите, иновационната политика, технологичния трансфер, интелектуалната собственост, предприемачеството, оценката на иновационен потенциал. Участва в разработването на секторни анализи в областта на строителството, енергетиката, фармацията, агросектора. Автор е на методология за изследване на иновационния потенциал на фирми от агросектора.

Представител е на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в АгроХъб.БГ, където участва в предоставянето на консултации за фирми от агробизнеса в областта на дигиталната и зелената трансформация, финансирането на проекти и интернационализацията. На тази основа проф. Георгиева лансира идеята за създаването на нова магистърска програма към катедра „Икономика и управление по отрасли“ в сферата на агробизнеса с възможност за създаване на нови партньорства и привличане на представители на бизнес средите.

Участва в програмата за мобилност „Еразъм+“ в Университета Кристианщад, Швеция с акцент върху управлението на проекти за висши училища. Участва в обучения в Букурещ, Румъния (2015 г.) и Атина, Гърция (2016 г.), посветени на подхода IMP³rove и разработването на план за действие в областта на иновационния мениджмънт, предоставени от експерти от Европейската академия за управление на иновациите, Германия. През 2012 г. участва в краткосрочна научна мисия в Университета в Лийдс, Великобритания по програма COST на тема "Ефективен дизайн и изпълнение на мегапроекти в Европейския съюз". Лицензиран оценител е на Системи за управление на качеството.

Проф. Теодора Георгиева е главен експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2008 г. Като част от екипа на Фондацията консултира разработването и изпълнението на стратегически и програмни документи на национално, регионално и бизнес равнище в областта на иновациите и трансфера на технологии.

Теодора Георгиева участва в изпълнението на над 20 научноизследователски и практико-приложни проекта, финансирани по Рамковите програми на ЕК за научни изследвания (H2020, COSME, CIP, РП 7, 6, 5), програмите за регионално сътрудничество (Interreg IVC, South-East Europe, Interreg Europe), Световната банка, фонд Научни изследвания, ОП Добро управление, Националния иновационен фонд, включително по линия на Администрацията на президента.