Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022/2023 академична година

   

13.04.2022

 

Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е да бъдат изнесени лекции в областта на знание, която е договорена с партньорския университет и е одобрена от Националата агенция. Участието в научни форуми, конференции и подобни събития не е допустимо и няма да бъде финансирано.

Подробна информация за конкретните области на знание, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, можете да откриете тук . Всички одобрени мобилности по тази селекционна процедура трябва да бъдат изпълнени в срок до 30.07.2022 г. по проект 2019-1-BG01-KA107-061835, и в срок до 30.01.2023 г. по проект 2020-1-BG01-KA107-078449.

Ка107-преподаватели

Мобилностите могат да бъдат осъществени от участници от СУ „Св. Климент Охридски“, които отговарят на следните критерии:

  • да са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • нивото на владеене на езика/ците на преподаване да отговаря/т на нивото, посочено в таблицата с мобилностите;
  • областта на преподаване/специалността/програмата на кандидата да отговарят на параметрите, посочени в таблицата с мобилностите.

 

Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост и подбор от комисии с участието на Факултетните Еразъм координатори/декани/зам.-декани и представители на отдел „Международно сътрудничество“.

Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси.

 

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление – по образец (Приложение 1);
  2. План за преподаване (Teaching plan) – по образец (Приложение 2);
  3. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);
  4. Pre-acceptance letter, издаден от университета, за който е подадена кандидатурата.

 

Подаване на документите:

Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запаметени с името на документа и името на кандидата.

Пример: Zayavlenie_IvanIvanov; Teaching plan_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov; Pre-acceptance_IvanIvanov; …

Всички документи трябва да бъдат изпратени с един имейл до erasmus@admin.uni-sofia.bg в срок до 27 април 2022 г., 17:30 часа.

В рамките на първия работен ден след тяхното получаване, ще Ви бъде изпратен потвърдителен имейл с входящия номер на Вашата кандидатура.

 

Резултати:

Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван на уеб-сайта на програма Еразъм+ на 29 април 2022 г., в 17:30 ч. В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

 

Защита на личните данни:

СУ „Св. Климент Охридски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по Програма Еразъм+ на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

 

За контакти:

Ирена Атанасова и Цветан Богданов, erasmus@admin.uni-sofia.bg