Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Конкурс за допълнителен прием на млад учен (R1)

   

21.09.2022

 

Стопанският факултет обявява конкурс за млад учен (R1) по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти-2“ от средствата, отпуснати на Стопански факултет към СУ със заповед на Ректора на СУ №РД 19-256/20.07.2022 г.

Позицията е за срок от 12 месеца на трудов договор на 3 часа на ден (или допълнително споразумение, ако кандидатът е вече служител на Софийски университет) с възнаграждение 450 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя). Младият учен ще може да разчита и на допълнителен бюджет в размер на 820,14 лв. за допълнителни разходи като командировки, такса правоучастие в конференция и канцеларски разходи.

Кандидатите изготвят проект (научен и финансов), съгласно изискванията на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ и указанията за изпълнението ѝ. Обръщаме внимание, че „духът“ на програмата е насочен към публикации в издания, индексирани в Web of Science и Scopus и се очаква, че научната продукция, реализирана с подкрепата на програмата ще бъде видима именно в тези две бази данни.

Срок за подаване на документите: от 22 септември до 5 октомври 2022 ч. на адрес: any@feb.uni-sofia.bg

Кандидатстването става с попълнено Заявление, Проектно предложение според изискванията на Националната програма и другите документи, описани в Заявлението, вкл. Декларация.

 

Критерии за класиране:

Класирането става на две нива. Първо кандидатите получават точки по критериите от Група I, след това те се нормират като % от максималните точки в групата. След това получават точки като % от максималната оценка на изследователския проект (Група II). Взима се средната стойност на така нормираните оценки.

 

Група I

  1. Публикации в scopus или web of science – от 2018 насам. – за всяка публикация 60 т. (без оглед на съавторство)
  2. Участие в международни научни проекти (вкл. финансирани през националния ФНИ/МОН, но с международни партньори – двустранно или многостранни проекти) 15 т. (на проект на година)
  3. Участие в национален (вкл. вътрешно-университетски ФНИ) 5 т. на проект на година

 

Група II

  1. Изследователски проект: 100 т. Оценка на проектното предложение (0 до 100 точки): До 75 точки за реалистично предложение, което предвижда поне една статия в списание в Scopus или Web of Science. До 25 точки за реалистично предложение, което може да доведе до разработване и подаване на проект за финансиране (H2020, Erasmus +, Europe for Citizens и др.).

 

Документи:

  1. Заявление за участие
  2. Декларация

 

3BGEN