Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат Том 17 на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

   

18.06.2019

 

Излезе от печат Том 17 (2019) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Здравка Андонова – Модели за управление на кризисна комуникация: приложимост
от политически организации ................................................................................................ 5
Илияна Анкова – Обучението по бюджетно счетоводство в българските висши
училища ................................................................................................................................ 27
Банчо Банов – Петте обществени договора – проблеми и решения за България ................... 43
Олимпия Ведър – Дидактически и методически аспекти при формиране и развитие
на комуникационни умения на бъдещи мениджъри (втора част) .................................... 53
Мария Видолова – Стандартите и рискът в банковата сфера. Възможности за
измерване на пазарния риск ................................................................................................ 73
Рая Каназирева – Социално отговорни инвестиции: възможности за устойчиво
предприемачество .............................................................................................................. 107
Тони Конджов – Икономически анализ на пазара на картини (маслена живопис) ............ 129
Янис Контоянис, Майкъл Ханиас, Ликоргос Магафас – The study of capital decline on
the number of successive transactions in the real economy ................................................ 141
Невяна Кръстева – Съвместното създаване на стойност като тенденция в съвременния
маркетинг ............................................................................................................................ 149
Божидар Недев – Поведенческите деформации и тяхното влияние върху действията
на инвеститорите ................................................................................................................ 169
Теодора Пенева – Енергийната бедност в България ................................................................ 187
Теодор Седларски – Политическа икономия на социалния статус: икономически и
социалнопсихологически ефекти от статусното съревнование на пазарите,
на които победителите получават всичко ........................................................................ 211
Петър Ташев – Фактори, влияещи върху решението за професионализация на
фасилити мениджмънт услугите ...................................................................................... 279
Галина Чалъкова-Тодорова – Фактори, влияещи на ценообразуването при пазара
на течни горива на дребно в България ............................................................................. 293
Мария Трифонова – Renewable energy sector development in Bulgaria – an institutional
analysis ................................................................................................................................. 311

 

 

CONTENTS

Zdravka Andonova – Models for managing crisis communication: аpplicability of political
organizations ............................................................................................................................ 5
Iliyana Ankova – Public sector accounting hight education in Bulgaria ........................................ 27
Bancho Banov – Five social contracts – problems and solutions for Bulgaria .............................. 43
Olympia Vedar – Didactic and methodical aspects of formation and development of
communication skills among futute managers (part two) ...................................................... 53
Maria Vidolova – Standards and risk in the banking sphere. Opportunities to measure
market risk ............................................................................................................................. 73
Raya Kanazireva – Socially Responsible Investment: Potential for Sustainable
Entrepreneurship .................................................................................................................. 107
Toni Kondzhov – Economic analysis of the market of paintings (oil painting) .......................... 129
Yiannis Contoyiannis, Michael Hanias, Lykourgos Magafas – The study of capital decline
on the number of successive transactions in the real economy ........................................... 141
Neviana Krasteva – Co creation of Value as a Trend in Contemporary Marketing ..................... 149
Bozhidar Nedev – Behavioral biases and their influence on the actions of investors ................... 169
Teodora Peneva – Energy poverty in Bulgaria ............................................................................. 188
Teodor Sedlarski – Political economy of social status: Economic and socio-psychological
effects of status competition on ‘Winner-take-all’ markets ................................................. 211
Petar Tashev – Factors, affecting decisions for professional facility management services ........ 279
Galina Tchalakova-Todorova – Factors influencing retail pricing of liquid fuels in
Bulgarian fuel market .......................................................................................................... 293
Mariya Trifonova – Renewable energy sector development in Bulgaria – an institutional
analysis ................................................................................................................................. 311