Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Участие на доц. д-р Теодор Седларски в конфигурацията на програмния комитет на програма Хоризонт 2020 - Социално предизвикателство 6: "Европа в променящия се свят: включващи, иновативни и осъзнати общества"

   

11.06.2014

 

 

На 10 и 11 юни 2014 зам.-деканът по учебната и международната дейност на Стопанския факултет доц. д-р Теодор Седларски участва като национален представител на България в конфигурацията на програмния комитет на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 по Социално предизвикателство 6: "Европа в променящия се свят: включващи, иновативни и осъзнати общества".

 

„Хоризонт 2020“ обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии - Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии.

С бюджет от 80 млрд. евро (в предложението на ЕК) за периода 2014 - 2020 г. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС. Тя свързва научните изследвания и иновациите – от научното изследване до продажбата, всички форми на иновации, като предлага опростен достъп до финансиране за фирми, университети, институти от всички страни в ЕС и трети страни.

Програмата има три приоритета:

  • Наука на най-високо ниво – укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения
  • Конкурентни индустрии – укрепване на индустриалното лидерство чрез иновации, целящи да върнат Европа по пътя на растежа и създаването на работни места
  • По-добро общество – въвеждане на нови методи за справяне със социалните предизвикателства по отношение на шест ключови области – здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; безопасност на храните, устойчиво земеделие, морско дело и био-икономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; развитие на устойчив транспорт; борба с климатичните промени и ресурсна ефективност и създаване на обединени, иновативни и сигурни общества.

„Хоризонт 2020“ отговоря на обществените предизвикателства като помага да се хвърли мост над пропастта между науката и пазара. Например, подкрепяйки иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими продукти с реален търговски потенциал. Този пазарно ориентиран подход включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат събрани необходимите ресурси.

Бенефициенти:
Научноизследователски институти, университети, иновативни частни компании, малки и средни предприятия. Финансират се дейности във всички сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, хранителна промишленост, транспорт, енергетика (по-специално използването на възобновяеми енергийни източници), информационни и комуникационни технологии.

Допълнителна информация