Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Управление на природната среда и рискови процеси

   

Магистърска програма: Управление на природната среда и рискови процеси

 

Ръководител: доц. д-р Ахинора Балтакова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 280

тел.: 02 9308 513

е-mail: abaltakova@gea.uni-sofia.bg

 

Обща информация и актуалност
Програмата е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на възникването, развитието, разпространението, последиците и възможностите за превенция от природни опасности и бедствия. Разработена е в отговор на увеличената честота на стихийните процеси в природата и на необходимостта от изпреварващи действия на обществото с цел постигане на устойчивост в развитието на различни стопански и социални сектори. Целта на магистърската програма е да даде теоретични знания за разбиране и идентифициране на природните опасности и рискови процеси, а също така и практически умения за изработване на стратегии за управление на извънредните ситуации и за смекчаване на последиците, възникващи при природните бедствия. Учебната програма е фокусирана върху причините за възникване, пространствено-времевите характеристики и последиците от природните бедствия, методите за анализ и оценка на тяхното проявление, подходите и начините за предотвратяване, реакция, намаляване на уязвимостта и ефективни действия от страна на администрацията и обществото.

Професионални компетенции:
След завършването на магистърската програма „Управление на природната среда и рискови процеси “ студентите придобиват знания и умения за:

 • анализ, оценка и управление на природните рискове;
 • изработване на стратегии за намаляването на щетите от природните опасности;
 • мониторинг и превенция на природните опасности;
 • работа с международното и националното законодателство и програми в областта на природния риск;
 • моделиране и прогнозиране на природните опасности;
 • картографиране на териториално разпределение на природните опасности в света и България чрез ГИС базирани пространствени модели за оценка на риска от природни бедствия;
 • разработване и управление на проекти, свързани с оценка на риска от проявата на природни опасности;
 • консултиране на държавни, общински и частни фирми относно проявите, щетите и превенцията на природните бедствия.

 

Магистърска програма: Управление на природната среда и рискови процеси – за специалисти

 

 • студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Регионално развитие и политика, История и география и сродни на тях специалности

 

Срок на обучение: 2/3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Учебен план - редовно обучение, специалисти
Учебен план - задочно обучение, специалисти

 

Прием:

 • Обучение, субсидирано от държавата: приемът се извършва чрез устен изпит-събеседване от комисия по предварително обявена програма.
 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Сроковете за подаване на документи за прием и в двата случая се обявяват в Геолого-географски факултет за всяка конкретна сесия.

 

Магистърска програма: Управление на природната среда и рискови процеси – за неспециалисти

 

 • студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по специалност, различна от посочените по-горе.

 

Срок на обучение: 3/4 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Учебен план - редовно обучение, неспециалисти
Учебен план - задочно обучение, неспециалисти

 

Прием:

 • Платено обучение: приемът е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър (3,50)

Обучението в магистърска програма за неспециалисти започва от летен семестър на съответната академична година.