Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Регионални изследвания и устойчиви региони

   
  • Магистърска програма: Регионални изследвания и устойчиви региони (РИУР)

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Косьо Стойчев

бул. Цар Освободител 15, каб. 259
тел.: 02 9308 272
е-mail: k_stoychev@gea.uni-sofia.bg

 

Учебен план - редовно обучение

 

Магистърската програма “Регионални изследвания и устойчиви региони” е предназначена за студенти с ОКС „бакалавър“ с 240 кредита, независимо от професионалното направление. Обучението е редовна форма, започва от зимен семестър и продължава два семестъра.

Приемът за платено обучение е без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“, не по-нисък от Добър (3,50).

Приемът за обучение с държавна субсидия е след провеждане на устен изпит (събеседване пред комисия по предварително обявена програма), със среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ от научно направление 4.4 Науки за Земята, не по-нисък от Добър (3,50).

Учебният план включва 6 задължителни дисциплини и 6 задължително избираеми дисциплини.

Завършилите МП „Регионални изследвания и устойчиви региони“ ще могат да работят както в публичния, така и в неправителствения или частния сектор. В публичния сектор те ще могат да заемат експертни и ръководни позиции, в чийто длъжностни характеристики се включват компетенции за разработване на програми и проекти за развитие на регионален принцип, както и за цялата територия на България. Към тази група са всички министерства, национални агенции, изпълнителни агенции, специализирани администрации, областни и общински администрации. Кадрите ще бъдат много полезни в администрации, отговарящи за стратегическото планиране и програмиране, за програми и проекти, за социално-икономическото развитие като цяло или за конкретна приоритетна сфера или регион със специфични проблеми. В общините те ще могат пряко да участват в разработването на проекти за развитие, интегрирани общински планове за развитие, интегрирани планове за възстановяване и развитие, ОУП и други. В неправителствения сектор завършилите ще могат да разработват проекти за транснационално, трансгранично и местно развитие, да участват в управлението и отчитането на проектите. В частния сектор те ще могат да се реализират в консултантски компании, работещи в сферата на управлението на регионални проекти, работа в компании, развиващи специфични пазарни ниши и такива, които имат потребност от регионални изследвания за развитие на своята дейност, чрез конструиране и участие в консорциуми за проекти на инвестиционни фондове, индустриални зони, индустриални клъстерни формирования, бизнес паркове и инкубатори и други.

Начин на завършване: защита на дипломна работа. Същата се възлага на студентите въз основа на подадена от тях молба в срокове определени от катедра Регионална и политическа география. Подготовката на дипломната работа се осъществява под ръководството на научен ръководител. Дипломната работа се защитава пред държавна изпитна комисия.