Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по славянски филологии / Българска филология / Квалификационна характеристика

   

Българска филология (редовна и задочна форма)

 

 

В специалността „Българска филология“ студентите се подготвят за специалисти по български език и литература с широка обща култура и сериозна професионална квалификация. По време на обучението в бакалавърската степен студентите могат да придобият учителска правоспособност за учител по български език и литература в средното училище в предлагания от факултета избираем модул.

 

В рамките на специалността се изучават различни дисциплини от областите на езикознанието и литературознанието, историята на българския език и литература. Усвояват се знания върху българския фолклор и култура. Преподава се историята на различни европейски литератури. На студентите се предоставя избор за индивидуализиране на обучението им под формата на свободноизбираеми курсове, възможност за усвояване на допълнителни езици и пр.

 

В бакалавърската програма се осигуряват множество възможности за специализация и обучение в чужди университети през програми като Еразъм+ и образователни стипендии на МОН. По време на следването студентите могат да се възползват от варианти на стажове и практики в организации, институции и фирми.

 

Възможности за реализация: като преподаватели в средните и висшите училища; в научноизследователски институти; журналисти и кореспонденти в средствата за масова информация; коректори, редактори в издателства; служители в отдели за връзки с обществеността, библиотеки, архиви, музеи; специалисти в държавни и международни институции, в обществени и културни организации.