Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Физическо възпитание и спорт / Физическо възпитание и спорт (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: гл. ас. д-р Николина Танкушева e-mail: ntankushev@uni-sofia.bg

 

 

 

Програмата има за цел да подготви висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес по физи- ческо възпитание и спорт във всички степени и етапи от основното и средното образование в образователната система на Република България. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необхо-

 

димата педагогическа, спортна и методико-практическа подготовка. Обучението на студентите от магистърската програма физическо възпитание и спорт се осъществява в съответствие с националните и евро- пейски образователни стандарти. Магистърът със специалност физическо възпитание и спорт получава подготовка за реализация на педагогически дейности в областта на физическото възпитание и спорта във всички степени и етапи от образователната система на средното образование и всички регламентирани структури, включващи такива дейности.

 

Академичната подготовка включва придобиването на теоретични знания и практически умения в областта на педагогическите, психо- логическите, медико-биологични и други базисни за специалността дисциплини, както и такива, пряко свързани с физическото възпитание и спорта: да обучават учениците в задължителни и избираеми спор- тове, да планират работата си, да организират и провеждат различни форми на физическо възпитание и спорт. Формират се необходими компетенции за ефикасно провеждане на часове по спорни дейности в образователната система на средното образование – трети час по ФВС. Професионална реализация – Учител по физическо възпитание и спорт; Учител, спортна подготовка; Ръководител, спортна организация; Служител, спортна организация: Инструктор, спортен. Специалисти в различни образователни институции, експерти в МОН и ММС; специалисти или експерти в направления, свързани със спецификата на преподаване на физическо възпитание и спорт в образователната система, в центрове за подкрепа на личностното развитие или неправителствени организации, медии и др.

 

Условия за кандидатстване:

 

В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и имат придобита професионална квалификация „учител“.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и вир- туални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивиду- ализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.