Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури / Открити процедури / Възложени открити процедури

   

 

Възложена

Дата: 06.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 40-38/06.04.2016 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски"

Възложена

Дата: 28.03.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 40-31/28.03.2016 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на СУ

Възложена

Дата: 22.12.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-471/23.12.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби

Възложена

Дата: 22.01.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 40-7/22.01.2016 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 12 канален ЕКГ апарат за нуждите на Медицински факултет на СУ

Възложена

Дата: 03.11.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-428/03.11.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 9 обособени позиции

Възложена

Дата: 07.10.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-383/07.10.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Периодична доставка на ОФСЕТОВИ ПЛАКИ, ХИМИКАЛИ И ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО за нуждите на Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Възложена

Дата: 22.10.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-419/22.10.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Абонаментна поддръжка и ремонт на вентилационни системи за нуждите на Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

Възложена

Дата: 20.10.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-410/20.10.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка на ПЕЧАТАРСКИ ХАРТИИ И КАРТОНИ за нуждите на Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Възложена

Дата: 28.07.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-327/28.07.2015 г.

УИН номер на РОП: 00640-2015-0007

Предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на графитна пещ (за атомноабсорбционен спектрометър) за нуждите на Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“

Възложена

Дата: 23.07.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-316/23.07.2015 г.

УИН номер на РОП: 00640-2015-0006

Предмет: Абонамент на американски и западноевропейски научни периодични издания и електронни бази данни, рускоезични периодични издания и български периодични и on-line издания за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. за нуждите на Университетската библиотека, факултетите и звената към СУ “Св. Климент Охридски”

Възложена

Дата: 17.07.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-307/17.07.2015 г.

УИН номер на РОП: 00640-2015-0005

Предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Възложена

Дата: 26.06.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-282/25.06.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка на специализирана литература за нуждите на Проект "Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

Възложена

Дата: 18.05.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-207/15.05.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Осъществяване на пропускателен режим и осигуряване на физическа денонощна охрана в сградата на Ректората на СУ

Възложена

Дата: 12.12.2014 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-722/12.12.2014 г.

УИН номер на РОП: 00640-2014-0014

Предмет: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на каталитична апаратура по обособени позиции

Възложена

Дата: 05.11.2014 г.

Идентификационен номер на СУ: 19-637/04.11.2014 г.

УИН номер на РОП: 00640-2014-0011

Предмет: Доставка на машини и оборудване за нуждите на проект № 2(4i)-3.1-12, MIS-ETC Code 697 Трансгранично градинско изкуство на Черноморието "Cross Border Art of Gardening by the Black Sea", финансиран в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния - България 2007-2013 по обособени позиции