Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки, публикувани до 01.10.2014 г. / ОП - открити процедури (публикувани до 01.10.2014 г.)

   

 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИЯ ЛАГЕР В УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - ЕКОПАРК ВАРНА

Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ за нуждите на СУ

Периодична доставка на матраци и дюшеци за нуждите на СУ

Телекомуникационни услуги за нуждите на СУ с 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Стационарни (фиксирани) телефонни услуги и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност;
Обособена позиция № 2: Мобилни телефонни услуги и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, включваща 10 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Източна Европа;
Обособена позиция № 2: Северна Европа;
Обособена позиция № 3: Централна Европа;
Обособена позиция № 4: Западна Европа;
Обособена позиция № 5: Южна Европа;
Обособена позиция № 6: Балканите;
Обособена позиция № 7: в страната;
Обособена позиция № 8: извън Европа и презокеански пътувания;
Обособена позиция № 9: Южна Америка и Антарктида;
Обособена позиция № 10: превози с ниско тарифни компании.

Открита процедура по ЗОП
Дейности по информация, публичност и реклама. Проектиране, изработка и доставка на презентационни материали, рекламни сувенири, Университетски символи, протоколни подаръци и аксесоари за нуждите на СУ, включваща 7 обособени позиции:
1. Информационни и презентационни материали с брандиран знак;
2. Рекламни сувенири с брандиран знак;
3. Университетски символи (изработени от благородни и неблагородни метали и техните сплави);
4. Протоколни подаръци и аксесоари;
5. Интернет, печатна, телевизионна, кино и радио реклама;
6. Вътрешна, външна и транспортна реклама;
7. Дейности по информация и публичност.

Открита процедура по ЗОП
Организиране, провеждане и логистично обезпечаване на мероприятия за нуждите на СУ (семинари, конференции, конгреси, панаири, образователни, културни, спортни, музикални и други събития)

Открита процедура по ЗОП
Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ при следните обособени позиции:
1. Позиция: Везни;
2. Позиция: Бъркалки;
3. Позиция: Уреди с нагряване и охлаждане;
4. Позиция: Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение;
5. Позиция: Оптически уреди;
6. Позиция: Уреди за детекция и анализ;
7. Позиция: Уреди за измерване на лъчения;
8. Позиция: Уреди, използвани в електротехниката.

Открита процедура по ЗОП
Изграждане на хранилище за управляемо съдържание в областта на политиката, религията, философията и медиите

Открита процедура по ЗОП
Доставка на химически и биологични изделия и продукти по заявки за нуждите на СУ “Свети Климент Охридски” по следните обособени позиции:
1. Позиция: Неорганични химикали с общо предназначение
2. Позиция: Органични химикали с общо предназначение
3. Позиция: Органични разтворители
4. Позиция: Химикали със специфично предназначение
5. Позиция: Консумативи с общо предназначение
6. Позиция: Консумативи със специфично предназначение
7. Позиция: Лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности
8. Позиция: Биопродукти, диагностични тестове, оцветители

Открита процедура по ЗОП
Логистично обезпечаване на бизнес събития по програми за подкрепа развитието на докторанти, млади учени и постдокторанти и развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование - посещения на гости, хотелско настаняване, обслужване на конференции, семинари и др. във връзка с реализирането на проекти № BG051PO001-3.3.06/0026 и № BG051PO001-4.3.04/0011

Открита процедура по ЗОП
Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 6 обособени позиции:
1. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия
2. Доставка на канцеларски материали
3. Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника
4. Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства
5. Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства
6. Презареждане и рециклиране на тонери за копирни и печатащи устройства

Открита процедура по ЗОП
Провеждане и логистично обезпечаване на бизнес събития на СУ: семинари, летни школи и конференции във връзка с реализирането на проекти BG051PO001-3.3.06-0024/04.10.2012, BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012, ДО02-119/15.12.2008, BG051PO001-4.3.04-0009/05.11.2012 с 4 обособени позиции

Открита процедура по ЗОП
Доставка на КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА за нуждите на СУ „Св. Кл. Охридски” включва 11 (единадесет) обособени позиции, както следва:
Позиция 1: Настолни компютри;
Позиция 2: Сървъри;
Позиция 3: Преносими компютри;
Позиция 4: Монитори и дисплеи;
Позиция 5: Скенери и принтери;
Позиция 6: Копирни машини;
Позиция 7: Презентационна техника;
Позиция 8: Фото и видео продукти;
Позиция 9: Мрежови устройства и мрежови компоненти, защита на електрозахранването;
Позиция 10: Други периферни и комуникационни устройства;
Позиция 11: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване.

Открита процедура по ЗОП
Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради - недвижими културни ценности с категория "национално значение" в град София с 5 обособени позиции:
Позиция 1: Ректорат;
Позиция 2: Университетска библиотека;
Позиция 3: Факултет по журналистика и масова комуникация;
Позиция 4: Биологически факултет;
Позиция 5: Богословски факултет.

Открита процедура по ЗОП
Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради извън град София с 4 обособени позиции:
Позиция 1: Северно черноморие;
Позиция 2: Южно черноморие;
Позиция 3: Планински имоти - в региона Рила, Пирин, Родопи;
Позиция 4: Планински имоти - в Старопланинския район.

Открита процедура по ЗОП
Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София по 5 обособени позиции:
Позиция № 1: "ЦЕНТЪР"
Позиция № 2: "ЛОЗЕНЕЦ"
Позиция № 3: "ИЗТОК"
Позиция № 4: "СЛАТИНА"
Позиция № 5: Поделение Социално-битово обслужване

Открита процедура по ЗОП
Доставка на спектрометър за ядрено-магнитен резонанс, снабден с необходимите за надежното му функциониране окомплектовки, подготовка на помещението и инсталиране в съответствие с техническите изисквания и нормите за безопасна експлоатация, обучение за поддръжка и работа със спектрометъра, както и сервизното му обслужване

Открита процедура по ЗОП
Доставка на ПЕЧАТАРСКИ ХАРТИИ И КАРТОНИ за нуждите на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” по 5 обособени позиции:
Позиция № 1: Доставка на офсетни хартии и картони;
Позиция № 2: Доставка на обемни хартии;
Позиция № 3: Доставка на двустранно хромови хартии;
Позиция № 4: Доставка на специални хартии;
Позиция № 5: Доставка на картони.

Открита процедура по ЗОП
Доставка на научна апаратура за структурно охарактеризиране на материали, състояща се от Трансмисионен електронен микроскоп

Открита процедура по ЗОП
Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски– поделение Социално битово обслужване, морските и планински Учебно-научни бази (Китен, Гьолечица) и др. по 10 обособени позиции

Открита процедура по ЗОП
Доставка на ПЕЧАТАРСКИ ХАРТИИ И КАРТОНИ за нуждите на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” по 5 обособени позиции:
Позиция № 1: Доставка на офсетни хартии и картони;
Позиция № 2: Доставка на обемни хартии;
Позиция № 3: Доставка на двустранно хромови хартии;
Позиция № 4: Доставка на специални хартии;
Позиция № 5: Доставка на картони.

Открита процедура по ЗОП
„Организация и провеждане на международен конгрес по българистика в периода 23-26 май 2013 г.“
Срок за подаване на офертите - 30 дни от датата на публикуване на поръчката в сайта на АОП

Открита процедура по ЗОП
"Абонамент на американски и западноевропейски печатни научни издания и електронни бази данни, руско езични периодични издания и български периодични и on-line издания за 2013, 2014 и 2015 г. за нуждите на УБ, факултети и звена при СУ"

Открита процедура по ЗОП
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"