Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Гравитационни лещи: Тайните очила на Вселената

Зала А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучер" 5

Лектор е доц. д-р Галин Гюлчев - възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2010 г. защитава дисертация в направление „Теоретична и математическа физика“ за придобиване на научната степен „доктор“. Основните му научни интереси сa в областта на физиката на пространство-времето и нейните приложения в астрофизиката. Научните му приноси са в областта на теорията на гравитационните лещи.

Лекцията е посветена на едни от най-впечатляващите оптични явления в съвременната астрофизика резултат от релативистичния ефект на гравитационната леща. На достъпен език ще обърнем внимание на невидимите фотонни структури, образуващи се около масивните черни дупки и екзотичните компактни обекти като голите сингулярности и пространствено-времевите тунели. След разкриване на основните резултати на международната колаборация Event Horizon Тelescope ще разгледаме физическите механизми за тяхното формиране, обясняващи съвременните наблюдения на сенките на акреционните дискове около черните чупки в центровете на галактиките, потвърждаващи съществуването на фотонните структури. Ще разгадаем каква информация е закодирана в поляризираната светлина и съществува ли силно магнитно поле в околност на черните дупки.

poster_v7_portrait_GGulchev_small

Кръжокът по астрономия към катедра „Астрономия“ се провежда от есента на 1900 г. Негов основател е световноизвестният математик Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.