Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартин Йорданов Йорданов, Департамент по спорт

Публичната защита за придобиване на ОНС „Доктор“ по направление 1.3.Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) ще се проведе на 4 април 2023 г. от 11.30 часа в зала 2 на Ректората

 

Тема на дисертацията: „Ефектът от извънкласна дейност върху физическата годност на 15-16 годишни ученици“

 

Председател на НЖ – проф. д-р Боряна Георгиева Туманова

 

Научен ръководител – проф. д-р Георги Владимиров Игнатов

 

 

 

Автореферат BG , EN

 

Рецензии:

 

Доц. д-р Антон Александров Хиджов BG , EN

 

Проф. д-р Иван Йотов Йотов BG , EN

 

 

 

Становища:

 

Проф. д-р Боряна Георгиева Туманова BG , EN

 

Доц. д-р Корнелия Николаева Найденова BG , En

 

Доц. д-р Емил Теодоров Атанасов BG , EN