Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Стефанова Иванова, Философски факултет

бул. Цариградско шосе 125, блок 4, зала "Яйцето"

Публична защита на свободен докторант ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация).

Тема на дисертацията: „ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА СПРЯМО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ“

Председател на научното жури проф. д-р Александър Иванов Маринов

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

 

Публикувано на 05.05.2022 в 10:53 ч.